Sylvia O'Farrill
Coach und Energie-Praktikerin

_________

Matrix-Quantenheilung (nach Dr. Richard Bartlett)

Besprechen/Böten

Direkte Kommunikation - Coach (bei Friedbert Becker)

 Indisches "Facelifting" (bei Martina S. Kenny)

                                                                                  Reconnective Healing (nach Dr. Eric Pearl)